Home

Marathi Rajyoga Shibirs

Contact Us


Sr Code No. Title Download
MP4
Download
MP3
         
01 7400-05-01

Marathi Rajyoga Shibirs-1

     
    01. Introduction  

  

     02. Atma Gyan

    03. Paramtma Gyan

    04. Shushtri Chakra

         
02 7400-05-02 Marathi Rajyoga Shibirs-2      
     01. Kalpa Vruksh

    02. Uthan ani Patan

    03. Ashta Shakti

    04. Rajyog  x

  x

         
03 9052-1 Pravachanmala-2       
    Dr Sachin Parab - Pravachanmala       
     001.Vyast-Mast-Trast - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab  

     002.Nakaratmak Bhawna-1 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab  

     003.Nakaratmak Bhawna-2 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab  

     004.Nakaratmak Bhawna-3 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab  

     005.Nakaratmak Bhawna-4 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab  

     006.Nakaratmak Bhawna-5 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab  

     007.Sakaratmak Bhawna-1 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab  

     008.Sakaratmak Bhawna-2 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab  

     009.Sakaratmak Bhawna-3 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab  

     010.Sakaratmak Bhawna-Prem-1 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab  

     011.Sakaratmak Bhawna-Prem-2 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab  

     012.Sakaratmak Bhawna-Jagruti - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab  

     013.Sakaratmak Bhawna-Vivek - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab  

     014.Bhawna Aani Rajyog - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab  

     015.Rajyogache Vigyan-1-Dr Sachin Parab  

     016.Rajyogache Vigyan-2-Dr Sachin Parab  

     017.Rajyogache Vigyan-3-Dr Sachin Parab  

     018.Rajyogache Vigyan-4-Dr Sachin Parab  

     020.Rajyogache Vigyan-6-Dr Sachin Parab  

     021.Rajyogache Vigyan-7-Dr Sachin Parab  

     022.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-1_Dr Sachin Parab  

     023.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-2_Dr Sachin Parab  

     024.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-3_Dr Sachin Parab  

     025.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-4_Dr Sachin Parab  

     026.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-5_Dr Sachin Parab  

     027.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-6_Dr Sachin Parab  

     028.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-7_Dr Sachin Parab  

     029.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-8_Dr Sachin Parab  

     030.Vichar Badla Jag Badlel-1_Dr Sachin Parab  

     031.Vichar Badla Jag Badlel-2_Dr Sachin Parab  

     032.Vichar Badla Jag Badlel-3_Dr Sachin Parab  

     033.Vichar Badla Jag Badlel-4_Dr Sachin Parab  

     034.Vichar Badla Jag Badlel-5_Dr Sachin Parab  

     035.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan-1_Dr Sachin Parab  

     036.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan-2_Dr Sachin Parab  

     037.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan-3_Dr Sachin Parab  

     038.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan-4_Dr Sachin Parab  

     039.Vichar Badla Jag Badlel Swasth Savayisathi Abhikathan-1_Dr Sachin Parab  

     040.Vichar Badla Jag Badlel Swasth Savayisathi Abhikathan-2_Dr Sachin Parab  

     041.Vichar Badla Jag Badlel Swasth Savayisathi Abhikathan-3_Dr Sachin Parab  

     042.Vichar Badla Jag Badlel Swasth Savayisathi Abhikathan-4_Dr Sachin Parab  

     043.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan KRUTAGHNYATA_Dr Sachin Parab  

     044.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan SAMBHAV_Dr Sachin Parab  

     045.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan KSHAMA_Dr Sachin Parab  

     046.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan DAYA-1_Dr Sachin Parab  

     047.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan DAYA-2_Dr Sachin Parab  

     048.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan BHITI-1_Dr Sachin Parab  

     049.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan BHITI-2_Dr Sachin Parab  

     050.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan NIRASHA-1_Dr Sachin Parab  

     051.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan NIRASHA-2_Dr Sachin Parab  

     052.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan SHITHALIKARAN_Dr Sachin Parab  

     053.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan SWAMAN JAGRUTI_Dr Sachin Parab  

     054.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan ATMAVISHWAS_Dr Sachin Parab  

     055.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan SAMPANNATA_Dr Sachin Parab  

     056.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan URJA_Dr Sachin Parab  

     057.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan NIDRA-1_Dr Sachin Parab  

     058.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan NIDRA-2_Dr Sachin Parab  

     059.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan SWANUGRAHA_Dr Sachin Parab  

     060.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan SAMPURN SWASTHYA_Dr Sachin Parab  

     061.Manyata Aani Vishwas-1_Dr Sachin Parab  

     062.Manyata Aani Vishwas-2_Dr Sachin Parab  

     063.Sampurn Swasthya Sathi Rajyog-1_Dr Sachin Parab  

     064.Sampurn Swasthya Sathi Rajyog-2_Dr Sachin Parab  

     065.Sampurn Swasthya Sathi Rajyog-3_Dr Sachin Parab  

     066.Sampurn Swasthya Sathi Rajyog-4_Dr Sachin Parab  

     067.Sampurn Swasthya Sathi Rajyog-5_Dr Sachin Parab  

   068.Sampurn Swasthya Sathi Rajyog-6_Dr Sachin Parab  

     069.Rajyog Dwara Vyasanmukti-1_Dr Sachin Parab  

     070.Rajyog Dwara Vyasanmukti-2_Dr Sachin Parab  

     071.Rajyog Dwara Vyasanmukti-3_Dr Sachin Parab  

     072.Hriday Vikar Aani Rajyog-1_Dr Ratan  

     073.Hriday Vikar Aani Rajyog-2_Dr Ratan  

     074.Hriday Vikar Aani Rajyog-3_Dr Ratan  

     075.Hriday Vikar Aani Rajyog-4_Dr Ratan  

     076.Hriday Vikar Aani Rajyog-5_Dr Ratan  

     077.Hriday Vikar Aani Rajyog-6_Dr Ratan  

     078.Hriday Vikar Aani Rajyog-7_Dr Ratan  

     079.Hriday Vikar Aani Rajyog-8_Dr Ratan  

     080.Hriday Vikar Aani Rajyog-9_Dr Ratan  

     081.Hriday Vikar Aani Rajyog-10_Dr Ratan  

     082.Hriday Vikar Aani Rajyog-11_Dr Ratan  

     082.Hriday Vikar Aani Rajyog-11_Dr Ratan  

     083.Hriday Vikar Aani Rajyog-12_Dr Ratan  

     084.Ardhashishi Aani Rajyog-1_Dr Ratan  

     085.Ardhashishi Aani Rajyog-2_Dr Ratan  

     086.Vidhyarthi Jivanat Safalta_Mamta Tai  

     087.Safalteche Sutra_Surekha Tai  

     088.Abhimaan Soda_Sheela Tai  

     089.Vyasan Mukti-1_Dr Vaishali Tai  

     090.Vyasan Mukti-2_Dr Vaishali Tai  

     091.Manobal-1_Nalini Tai  

     092.Manobal-2_Nalini Tai  

     093.Manobal-3_Nalini Tai  

     094.Manobal-4_Nalini Tai  

     095.Mrutyu Atal Satya_NilimaTai  

     096.Mrutyuchi Satyata-1_Sheela Tai  

     097.Mrutyuchi Satyata-2_Sheela Tai  

     098.Mi Pahilele Brahma Baba_Dashrath Bhau  

     099.Rajyogi Jivan_Anurup Bhau  

     100.Pavitrate Che Phool - Geet_Sarojini Tai,Nitin Bhau  

     101.Gyan Va Bhakti_Pranita Tai  

     102.Swatah Chi Olakh-1_Dayal Bhau  

     103.Nako Tya Maayecha - Geet  

     104.Swatah Chi Olakh-2_Dayal Bhau  

     105.Prastuti_Jivan Mulya-1  

     106.Taan-Tanaav-1_Suvarna Tai  

      107.Taan-Tanaav-2_Suvarna Tai  

     108.Taan-Tanaav-3_Suvarna Tai  

     109.Taan-Tanaav-4_Suvarna Tai  

     110.Tanavache Prakar-1_Suvarna Tai  

     111.Tanavache Prakar-2_Suvarna Tai  

     112.Tanav Mukt Jivan-1_Suvarna Tai  

     113.Tanav Mukt Jivan-2_Suvarna Tai  

     114.Jivanache Santulan-1_Nilima Tai  

     115.Jivanache Santulan-2_Nilima Tai  

     116.Jivanache Santulan-3_Nilima Tai  

     117.Jivanache Santulan-4_Nilima Tai  

     118.Jivanache Santulan-5_Nilima Tai  

     119.Jivanache Santulan-6_Nilima Tai  

     120.Jivanache Santulan-7_Nilima Tai  

     121.Jivanache Santulan-8_Nilima Tai  

     122.Jivanache Santulan-9_Nilima Tai  

     123.Jivanache Santulan-10_Nilima Tai  

   124.Jivanache Santulan-11_Nilima Tai  

     125.Jivanache Santulan-12_Nilima Tai  

     126.Annacha Prabhaav-1_Suvarna Tai  

     127.Annacha Prabhaav-2_Suvarna Tai  

     128.Naitik Mulya_Suvarna Tai  

     129.Jivan Ek Kala-1_Padmashri Tai  

     130.Jivan Ek Kala-2_Padmashri Tai  

     131.Prapti-1_Suvarna Tai  

     132.Prapti-2_Suvarna Tai  

     133.Abhiman_Suvarna Tai  

     136.More Information  

     138.Rajyog_Sheela Tai.mp3  

     139.Sanskar_Sheela Tai.mp3  

     140.Waniche Mahatwa_Sheela Tai.mp3  

     141.Swataah Chi Olakh-1_Sheela Tai.mp3  

     142.Swatah Chi Olakh-2_Sheela Tai.mp3  

     143.Krodhavar Vijay-1_Vaishali Tai.mp3  

     144.Krodhavar Vijay-2_Vaishali Tai.mp3  

     145.Krodhavar Vijay-3_Vaishali Tai.mp3  

     146.Krodhavar Vijay-4_Vaishali Tai.mp3  

     147.Krodhavar Vijay-5_Vaishali Tai.mp3  

     148.Krodhavar Vijay-6_Vaishali Tai.mp3  

     149.Nirbhayta_Vaishali Tai.mp3  

     150.Samay Suvyavasthapan1_Vaishali Tai.mp3  

     151.Samay Suvyavasthapan2_Vaishali Tai.mp3