B K Karuna Bhai Lectures

Contact Us


Sr Code No. Title Download
MP4
Download
MP3
01   01. Bap Saman Farishta - 27-11-12

 

 

    02. Sakar Sang Anubhav - 03-11-12 

 

      03. Manobal - 28-12-12  
      04. Shrimat Ka Palan - 19-01-13  
      05. Achanak Me Ever Ready- 30-01-13  
      06. Baba Ki Pratiyakshta - 17-02-13  
      07. Baba and Samay ke Ishare - 08-03-13  
      08. Samay Aur Sewa Ka Balance - 21-03-13  
      09. Samay Ke Ishare Ke Anushar Purusharth Me Teevrata - 08-03-13  
      10. Samay Anusar Sewa - 02-04-13  
      11. Baap Saman Befikar Badshah Sthiti - 16-7-13  
      12. Dadi Prakashmani Sang Anubhav - 23-08-13   
      13. Purusharth - 13-11-13  
      14. Brahman Jivan Ka Model Swa Sthiti - 29-11-13  
      15. Vartman Purusharth evam Sewa - 14-12-13  
      16. Samay Praman Purusharth - 29-12-13  
      17. Vihang Marg Ki Sewa - 12-02-14  
      18. Sreemat Se Seva - 28-04-14  
      19. Yagna Snehi-Sahayogi - 21-05-14  
20. Manan Chintan - Class by Karuna Bhai - 13-03-15
    21. Manan Chintan - Class by Karuna Bhai - 23-03-15  
    22. Manan Chintan - Class by Karuna Bhai - 05-04-15  
    23. Manan Chintan - Class by Karuna Bhai - 22-04-15  
    24. Manan Chintan - Class by Karuna Bhai - 08-05-15  
    25. Manan Chintan - Class by Karuna Bhai - 21-05-15  
    26. Manan Chintan - Class by Karuna Bhai - 09-06-15  
    27. Manan Chintan - Class by Karuna Bhai - 19-06-15  
    28. Manan Chintan - Class by Karuna Bhai - 29-06-15  
    29. Manan Chintan - Class by Karuna Bhai - 02-07-15  
    30. Samay Aur Sankal Ka Mahatva - BK Karuna - 01-12-15  
    31. Shreshth Sthiti - BK Karuna - 19-01-16  
    32. Pratyakshta Ka Samay Evam Sadhan - BK Karuna - 10-02-16  
    33. Mahasusta - Br.Karuna - 30-03-16