B K Savita Bahen Lectures

Contact Us

Sr Code No. Title Download
MP4
Download
MP3
    01. Gyan Surya Commentry - 13-05-12  

    02. Commentary Master Gyansurya Stiti - 28.05.12  

     03. Safalata Ki Chabi - 12-12-12

 

    04. Vighno Par Vijay - 28-11-12

 

    05. Yoganubhuti - 31-10-12

 

     06. Nirakari Nirahinkari Nirvikari - 04-01-13   
      07. Bodyless Egoless & Wiseless - 9-01-13    
      08. Follow Father - 16-01-13    
      09. Reality Aur Royality - 22-02-13    
      10. Prasannata - 11-03-13    
      11. Nirakari Nirahinkari Nirvikari - 24-03-13     
      12. Gun Grahi - 1-04-13     
      13. Karmonki Guhya Gati - 25-4-13     
      14. Rajyog Se Antarik Shaktiya Vikas - 26-4-13     
      15. Nirakari Nirankari Nirvikari - 02-06-2013     
      16. Class - 25-06-13     
      17. Mansa Sewa - 12-11-13     
      18. Stress Free Living - 26-11-2013     
      19. Swaman - 27-11-13     
      20. Baba Sang Sara Sambandh - 12-12-13     
      21. Stress Free Living - 13-04-2014     
      22. Method & Basis of Rajyog - 13-04-2014     
      23. Overcoming Anger - 14-04-2014     
      24. Mansa Seva-24-05-14     
      25. Service thru Mind - Savita Bahen - 23-10-14  
    26. Conquering Anger & Tension - Savita Bahen - 14-12-14  
    27. Becoming free from Labour - Savita Bahen - 28-12-14  
    28. Class - Savita Bahen - 21-01-15  
    29. Having Complepletly Faithful Intellect - Savita Bahen - 04-03-15  
    30. Vighna Vinashak Sthiti - Savita Bahen - 17-03-15  
    31. Night Class - Savita Bahen - 04-04-15  
    32. Swaman - Savita Bahen - 07-04-15  
    33. Perosonality & Royalty of Purity - Savita Bahen - 12-04-15  
    34. Purity Ki Personality - Savita Bahen - 13-04-15  
    35. Swamaan - Savita Bahen - 20-4-15  
    36. Manobal And Mansa Seva - Savita Bahen - 28-4-15  
    37. Stress Management - Savita Bahen - 09-05-15  
    38. Amrutvela Meditation - Savitha Bahen - 19-09-15  
    39. Stress Management - Savita Bahen - 24-04-16  
    40. Values for Happy Family Life - Savita Bahen - 03-07-16  
    41.Teevra Purusharth Vidhi - Savita Bahen - 13-10-16  
    42. Powers through Rajyoga - Savita Bahen